Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

felicka
16:38
5604 e497 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe
felicka
16:36
1466 85c4 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe
felicka
16:36
1487 0500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe
felicka
16:34
felicka
16:25
6145 244d 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe
felicka
16:25
6150 b36b 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe
felicka
16:24
3096 c516 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viapikolokolo pikolokolo
felicka
16:18
Czy to co dzieje się wewnątrz, widać na zewnątrz? Ktoś ma wielki płomień w duszy, ale nikt nie przychodzi się przy nim ogrzać; przechodnie widzą tylko nikły dym, unoszący się z komina i idą dalej swoją drogą.  Co zatem robić? Podtrzymywać ten ogień w sobie, czekać cierpliwie- ale z jaką niecierpliwością- aż nadejdzie godzina, gdy ktoś zechce przyjść, usiąść przy tym ogniu, pozostać? 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viadecay decay
felicka
16:18
Reposted fromworst-case worst-case viakudlaty kudlaty
felicka
16:12
9868 8576 500
felicka
16:09
Chcę w góry.
Reposted frommaybeyou maybeyou

January 15 2017

felicka
12:31
felicka
12:31
felicka
12:29
4702 61e6
felicka
12:29
0198 8b52
Reposted fromlittlefool littlefool viarachelbones rachelbones
felicka
12:23
felicka
12:21
8966 607d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarachelbones rachelbones
felicka
12:21
felicka
12:20
0863 c7f4 500
Reposted fromhagis hagis viarachelbones rachelbones
felicka
11:59
4232 18f2
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viarachelbones rachelbones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl