Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

20:32
9997 7473 500

generationintrovert:

Weekend full of weird wonderful thoughts.

Reposted fromAmericanlover Americanlover

June 29 2017

16:10
0370 5bc4

edgina: Upside-Down Mushroom Room by Carsten Höller

Reposted fromreckon reckon viadrugs drugs
felicka
15:50
9796 15a3
wind
felicka
15:48
15:48
6649 b7e8 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viabeattman beattman

June 26 2017

felicka
17:45
2896 2240
Reposted frompoppyseed poppyseed vialexxie lexxie
felicka
17:45
2122 f90f 500
Reposted fromnfading nfading viaMonia94 Monia94
felicka
17:43
3089 7202 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaMonia94 Monia94
felicka
17:37
1584 dca3
Reposted fromadejsza adejsza viaschwarzerwolf schwarzerwolf
felicka
17:36
0077 a8c4
Reposted fromgarazowka garazowka viahormeza hormeza
felicka
17:36
5436 3207
Reposted fromverronique verronique viaschwarzerwolf schwarzerwolf
felicka
17:34
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viahormeza hormeza
16:16
8838 e4a8
Reposted fromdrozdzi drozdzi viamaardhund maardhund

June 20 2017

21:10
9643 03b3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
21:05

tuaari:

current mood: I need to explore a deep misty forest very far away

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
felicka
21:02
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viagazda gazda
felicka
20:56
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viastonerr stonerr
20:54
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viaAmericanlover Americanlover
felicka
20:53
4746 44f4
Reposted fromhagis hagis viayanek yanek
felicka
20:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl